Swydd Cyngor Caerdydd

CYNGOR DINAS CAERDYDD
Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Cymraeg Hanfodol)

CS50223752

Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid

Graddfa: Gradd 2 a’r cyflog byw

Cyflog: £16,626 – £17,007

Dyddiad Cau: 04/12/2018

https://jobs.cardiff.gov.uk/jobdetails.aspx/9390/Admin_Assistant_Welsh_Essential_/?SminimumSalary=10000&SmaximumSalary=0&Ssimple=&sWorkingPatternLook=481

 

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych i ymuno â’n tîm yn Hyb y Llyfrgell Ganolog. Mae hybiau’n cynnig cyngor rheng flaen i gwsmeriaid ar Dai, gan gynnwys y Ddeddf Diwygio Lles, Budd-dal Tai a chynllun Gostyngiad y Dreth Gyngor, a gwybodaeth am amrywiaeth eang o wasanaethau’r cyngor a gwasanaethau a gynigir gan sefydliadau partner.

Eich rôl chi fydd darparu gwasanaeth proffesiynol a chyfeillgar i gwsmeriaid yr Hyb a phartneriaid sy’n darparu gwasanaeth, boed hynny wyneb yn wyneb neu dros y ffôn. Byddwch yn helpu yn y llyfrgell, yn trefnu apwyntiadau, yn cynorthwyo cwsmeriaid gyda hyfforddiant cyfrifiaduron sylfaenol ac yn helpu gyda dyletswyddau swyddfa cyffredinol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu a TG da a’r gallu i addasu a dysgu’n gyflym. Mae agwedd gadarnhaol a ffocws ar y cwsmer yn hanfodol felly bydd angen i chi feddu ar brofiad o weithio gyda chwsmeriaid wyneb yn wyneb ac ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog.

Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg hyd at Lefel 4 – Uwch.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Jodie Row ar (029) 20 871000.

Bydd angen gweithio ar benwythnosau a chyda’r hwyr yn ôl rota a gall lleoliad y gwaith amrywio.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae’r swydd yn addas i’w rhannu.