Swydd: Croesawydd a Chyfarchydd

Amgueddfa Stori Caerdydd

Bydd deiliad y swydd yn aelod o dîm o staff sy’n rhoi gofal cwsmeriaid o ansawdd gwych yn Stori Caerdydd drwy ragweld ac ymateb i anghenion ymwelwyr. Ymhlith yr amrywiaeth o gyfrifoldebau bydd cynorthwyo gyda rhaglennu llefydd arddangosfa, derbynfa a chroeso, gofal a dehongli’r adeilad a’i gasgliadau, diogelwch a chyfrifoldeb dros sicrhau bod y safle yn lân ac wedi ei gynnal a’i gadw’n dda.

 

 

Disgrifiad Swydd – Croesawydd a Chyfarchydd

Prif Gyfrifoldebau

Mae’r rhestr ganlynol yn nodweddiadol o lefel y cyfrifoldebau y disgwylir i ddeiliad y swydd eu perfformio. Nid dyma nhw i gyd o anghenraid ac efallai bydd dyletswyddau eraill sy’n debyg o ran math a lefel yn ofynnol o bryd i’w gilydd.

 

 1. Fel cynrychiolydd o Stori Caerdydd, bydd angen i chi ar bob adeg:

-wisgo’n briodol.

-Ymddwyn yn gyfeillgar fel y gall pobl ddod atoch yn hawdd gan wasanaethu fel wyneb cyfeillgar i staff ac ymwelwyr.

-hyrwyddo’n gadarnhaol a gweithredu fel llysgennad i Stori Caerdydd.

 1. Cynorthwyo gyda rhaglennu llefydd arddangos.
 2. Sicrhau iechyd a diogelwch yr ymwelwyr a’r adeilad a’i gynnwys ar bob adeg.
 3. Darparu gradd uchel o broffesiynoldeb i gynorthwyo cynyddu defnydd ymwelwyr ac enw da Stori Caerdydd a’r Cyngor.
 4. Cynorthwyo gyda digwyddiadau arbennig pan fo’r gofyn.
 5. Rhoi cymorth a gwybodaeth i ymwelwyr am y safle a’i arddangosiadau ac arddangos dangosbethau sy’n gweithio ac sy’n rhyngweithiol yn ôl gweithdrefnau y cytunwyd arnynt.
 6. Gweithredu dyletswyddau croesawu gan gynnwys cyfarch unigolion a grwpiau o ymwelwyr.
 7. Patrolio ardaloedd i ddiogelu’r adeilad a’r ardal o’i gwmpas, ei gasgliadau a’i offer rhag difrod, fandaliaeth, lladron, ymddygiad gwrthgymdeithasol a thân ac ymgyfarwyddo â’r gweithdrefnau a’r lleoliad, y defnydd o offer diffodd tân ac offer diogelwch arall gan gynnwys cadeiriau gadael mewn argyfwng sydd ei angen i ddiogelu staff ac ymwelwyr mewn argyfwng.
 8. Paratoi orielau ac ystafelloedd ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau drwy symud a gosod dodrefn, offer a lluniaeth.
 9. Gweithredu gweithdrefnau’n barod ar gyfer gorffen ar ddiwedd y dydd a dechrau diwrnod newydd.  (hynny yw clirio’r ymwelwyr o’r ardal ar ddiwedd y dydd)
 10. Bod yn gyfrifol am gasglu allweddi staff ac arwyddo allweddi nôl wrth iddynt orffen eu shifft.
 11. Bod yn gyfrifol am agor a chau’r adeilad yn unol â gweithdrefnau’r Hen Lyfrgell
 12. Annog ymwelwyr i ddefnyddio’r daith glywedol a bod yn gyfrifol am gasglu’r offer perthnasol pan fydd ymwelwyr yn gadael a chynnal a chadw’r unedau. Adrodd am ddifrod neu golledion yr unedau i Oruchwyliwr Blaen y Tŷ.
 13. Cynorthwyo gyda symud, trin a phacio a dadbacio casgliadau a dangosbethau gan gynnwys gosod arddangosfeydd ac arddangosiadau.
 14. Arsylwi a chydsynio gyda Pholisi Iechyd a Diogelwch a chod ymarfer ar gyfer arolygu staff a bod yn ymwybodol o’ch cyfrifoldeb eich hun ac eraill o Iechyd, Diogelwch a Lles personol a allai gael eu heffeithio gan eich gweithredoedd neu eich diffyg gweithredu a rhoi gwybod am unrhyw beryglon i ddiogelwch.
 15. Cydsynio gyda’r holl gyfarwyddiadau o ran diogelwch a chyfrinachedd.
 16. Efallai y bydd gofyn i chi o bryd i’w gilydd ymgymryd â dyletswyddau eraill yr ystyrir iddynt fod yn rhesymol eu disgwyl.
 17. Mae’n hanfodol bod holl bolisïau a gweithdrefnau’n cael eu dilyn boed hynny ar hyd a lled y Cyngor neu’n benodol i’r safle.
 18. Cyfrannu at y gwaith o gefnogi egwyddorion ac ymarfer cyfle cyfartal fel y nodir ym Mholisi Cyfle Cyfartal y sefydliad.
 19. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn. Mae’n ofyniad i bobl na allant Gymraeg ymrwymo i ddysgu’r iaith

I wneud cais am y swydd hon anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at [email protected]

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y swydd ffoniwch Oruchwylydd Blaen y Tŷ, Angharad Gavin ar 02920871042