Gweithgareddau Haf & Hydref

Booklet MC Haf 2019 Cliciwch ar y ddolen uchod a chymerwch olwg ar ein holl weithgareddau a chlybiau newydd ar gyfer Gwyliau’r Haf a thymor yr Hydref!

Mwy…

TAFWYL A PYST YN CYHOEDDI’R ARTISTIAID AR GYFER DIGWYDDIAD NEWYDD AR Y NOS WENER YN 2019

Bydd Tafwyl yn agor ei drysau am noson ychwanegol eleni ar ôl ymuno â’r label dosbarthu a hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg, PYST, i gyflwyno noson o gerddoriaeth, celfyddydau a bwyd stryd yng Nghastell Caerdydd ar nos Wener 21 Mehefin, 2019. Gyda mynediad am ddim, bydd y noson ychwanegol hon yn siŵr o ddenu llu o bobl […]

Mwy…

Tafwyl yn galw am bleidleisiau am gyfran o gronfa elusennol Tesco.

Mae Tafwyl yn un o elusennau dewisol Tesco ar gyfer derbyn hwb ariannol trwy eu cynllun cronfa elusennol. Mae cynllun cymunedol Tesco â Groundwork yn rhoi grantiau o £4,000, £2,000 a £1,000 i brosiectau cymunedol lleol, a godwyd o werthu bagiau siopa mewn siopau Tesco. Mae tri grŵp ym mhob rhanbarth Tesco ar y rhestr […]

Mwy…

Rhoi llais i bobl ifanc Caerdydd

Wyt ti rhwng 16-25 ac a diddordeb gweld a defnyddio mwy o Gymraeg yng Nghaerdydd? Rydym yn awyddus i sefydlu fforwm i bobl ifanc drafod materion sydd yn ymwneud a’r Gymraeg yn y ddinas. Croeso I bawb ddod i’r Hen Lyfrgell rhwng 4pm a 6pm, Nos Iau, Chwefror 21 am sgwrs (a pizza!!) Cysylltwch ag […]

Mwy…

SWYDD: Prif Swyddog Tafwyl (Cyfnod Mamolaeth)

Cyfnod Mamolaeth – Ebrill 2019 i Fehefin 2020 Cyflog: £30,000-£32,000 yn ddibynnol ar brofiad Gwyl flynddol yr elusen Menter Caerdydd i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant Cymreig yw Tafwyl. Bydd yr wyl yn cael ei gynnal ar benwythnos 22-23 o Fehefin 2019 (Dyddiadau 2020 i’w cadarnhau). Dyma gyfle cyffrous i rhywun a diddordeb brwd yn […]

Mwy…

Adroddiad Blynyddol 2018

Mae’n fraint rhannu rhai o brif lwyddiannau Menter Caerdydd gyda chi eleni ac i ddweud “Penblwydd hapus Menter Caerdydd yn 20 oed!”    Rhai o’n uchafbwyntiau eleni oedd y cynnydd yn ein darpariaeth o weithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol cyfrwng Cymraeg i blant, pobl ifanc ac oedolion ar hyd a lled y ddinas, yn cynnwys: ·           […]

Mwy…

Cyfle i ennill taleb £30 John Lewis

A fyddech mor garedig a threulio 2 funud yn llenwi ein arolwg gwasnanaethau? Bydd y wybodaeth yn gymorth i ni wrth gynllunio ein gwaith ar gyfer y 2 flynedd nesaf. DIOLCH https://www.surveymonkey.co.uk/r/mentercaerdydd2018

Mwy…

#MC20 – Ein 20 hoff beth am Gaerdydd!

Wrth i Fenter Caerdydd ddathlu penblwydd yn 20 oed eleni, dyma fynd ati i ddathlu ein hoff 20 peth am Gaerdydd.  Fe greuwyd y rhestr hon gan staff y Fenter ar gyfer ymwelwyr oedd yn ymweld â Chaerdydd ar gyfer y Steddfod dros yr Haf. Mae dinas Caerdydd, fel y Fenter, wedi gweld newid aruthrol […]

Mwy…

Theatr Iolo

Mae Theatr Iolo yn chwilio am aelodau bwrdd anweithredol i ymuno â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr! Rydym yn chwilio am bobl sy’n angerddol dros bobl ifanc a’u dyfodol yn ogystal â’r theatr, y celfyddydau a chreadigrwydd. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau gan bobl sydd â sgiliau ac arbenigedd mewn Adnoddau Dynol, Marchnata, Cyfathrebu, Addysg neu […]

Mwy…

#MC20: Edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau’r Gymraeg yng Nghaerdydd (1998-2018).

Rydym ni’n dathlu ein pen-blwydd yn Ugain oed eleni- hip hip HWRE!  Sefydlwyd y Fenter nôl yn 1998 – blwyddyn pasio Deddf Llywodraeth Cymru i sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol; ymweliad Nelson Mandela â’r Brifddinas ym mlwyddyn olaf ei Arlywyddiaeth; gig enwog y Stereophonics yng Nghastell Caerdydd; a merch ddeuddeg oed o Landaf yn cyhoeddi ei halbwm gyntaf, […]

Mwy…