Adroddiad Blynyddol 2018

Mae’n fraint rhannu rhai o brif lwyddiannau Menter Caerdydd gyda chi eleni ac i ddweud “Penblwydd hapus Menter Caerdydd yn 20 oed!”    Rhai o’n uchafbwyntiau eleni oedd y cynnydd yn ein darpariaeth o weithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol cyfrwng Cymraeg i blant, pobl ifanc ac oedolion ar hyd a lled y ddinas, yn cynnwys: ·           […]

Mwy…

Cyfle i ennill taleb £30 John Lewis

A fyddech mor garedig a threulio 2 funud yn llenwi ein arolwg gwasnanaethau? Bydd y wybodaeth yn gymorth i ni wrth gynllunio ein gwaith ar gyfer y 2 flynedd nesaf. DIOLCH https://www.surveymonkey.co.uk/r/mentercaerdydd2018

Mwy…

#MC20 – Ein 20 hoff beth am Gaerdydd!

Wrth i Fenter Caerdydd ddathlu penblwydd yn 20 oed eleni, dyma fynd ati i ddathlu ein hoff 20 peth am Gaerdydd.  Fe greuwyd y rhestr hon gan staff y Fenter ar gyfer ymwelwyr oedd yn ymweld â Chaerdydd ar gyfer y Steddfod dros yr Haf. Mae dinas Caerdydd, fel y Fenter, wedi gweld newid aruthrol […]

Mwy…

Theatr Iolo

Mae Theatr Iolo yn chwilio am aelodau bwrdd anweithredol i ymuno â Bwrdd yr Ymddiriedolwyr! Rydym yn chwilio am bobl sy’n angerddol dros bobl ifanc a’u dyfodol yn ogystal â’r theatr, y celfyddydau a chreadigrwydd. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn ceisiadau gan bobl sydd â sgiliau ac arbenigedd mewn Adnoddau Dynol, Marchnata, Cyfathrebu, Addysg neu […]

Mwy…

#MC20: Edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau’r Gymraeg yng Nghaerdydd (1998-2018).

Rydym ni’n dathlu ein pen-blwydd yn Ugain oed eleni- hip hip HWRE!  Sefydlwyd y Fenter nôl yn 1998 – blwyddyn pasio Deddf Llywodraeth Cymru i sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol; ymweliad Nelson Mandela â’r Brifddinas ym mlwyddyn olaf ei Arlywyddiaeth; gig enwog y Stereophonics yng Nghastell Caerdydd; a merch ddeuddeg oed o Landaf yn cyhoeddi ei halbwm gyntaf, […]

Mwy…

Hysbyseb Swydd

Swyddog Gofal a Theulu Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg (Cyfnod Mamolaeth)   I gychwyn yn mis Medi/Hydref 2018   Cyflog: £21, 457 – £24,862* (*Graddfa heb gymhwyster Lefel 3 £19,457 – £23,365)   Rydym yn chwilio am berson addas i lenwi’r swydd uchod. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gydlynu prosiectau Gofal a Theulu yng […]

Mwy…

Barod am y gwyliau….

Ni methu aros i ddechrau’r gweithgareddau gwyliau yr wythnos hon… Bydd y Cynllun Gofal, sydd yn rhedeg yn Ysgol Treganna ac Ysgol Melin Gruffydd yn agor Ddydd Mercher, ac mae dal lle bob dydd ar hyn o bryd! Gallwch gofrestru ar dudalen Gofal Plant y wefan. Bydd 4 sesiwn chwarae Bwrlwm yn rhedeg tan Awst […]

Mwy…

20 Llun Tafwyl

Wrth i ni ddathlu ein penblwydd yn 20 oed eleni – rydym yn rhannu atgofion ar yr 2ofed o bob mis! Tro Tafwyl yw hi heddiw wrth i ni edrych ymlaen at yr Wyl eleni a rhannu 20 o lunie o Tafwyl dros y blynyddoedd. Ewch i dudalen y Facebook y Fenter – ydych chi’n […]

Mwy…

Cyhoeddi partneriaeth newydd rhwng Tafwyl ag Orchard

Mae’n bleser cyhoeddi mai Orchard yw Partner Cyfryngau Tafwyl. Mi fydd Orchard Media and Events yn cefnogi’r ŵyl, sydd yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar 30ain o Fehefin a 1af o Orffennaf, fel partner cyfryngau. Mi fydd yr adran gynhyrchu sy’n arbenigo mewn gwaith dwyieithog yn ffilmio drwy gydol y penwythnos. Bydd Orchard […]

Mwy…

Aelwyd yr Ais yn yr Eisteddfod!

Llongyfarchiadau mawr i griw Clwb Drama’r Hen Lyfrgell a fuodd yn cystadlu am y tro cyntaf yn Eisteddfod yr Urdd yn Llanelwedd yr wythnos hon! Buodd y plant yn cystadlu yn y Gân Actol o dan y thema ‘Celtiaid’. DIOLCH I Trystan a Rhianna am hyfforddi’r criw ac i’r rhieni am eu holl gefnogaeth! Da […]

Mwy…